ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಮಾದರಿ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ಲೋಡ್

1.

ಸಿಐ 86 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 1990

13.03.1991

 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು.

pdf

 1.14 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2. ಸಿಐ 590 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2012 18.03.2013  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು. pdf  619 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3. ಸಿಐ 151 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2007 03.03.2007  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು. pdf 1.02 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4. ಸಿಐ 10 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2010 30.06.2010  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ವಿಧಿಸುವ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ. pdf 729 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5. ಸಿಐ 511 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2013 07.08.2014  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ 99 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು. pdf 3.53 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6. ಸಿಐ 417 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2013 07.11.2014  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ BPL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 1.09 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7. ಸಿಐ 37 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2015 18.10.2016  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 1.67 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8. ಸಿಐ 03 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2014 23.10.2018  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. pdf 1.53 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9. ಸಿಐ 88 ಐಎಪಿ 2018 21.02.2019  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ACDO ಹುದ್ದೆಯನ್ನು CDO ಹುದ್ದೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 991 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10. ಸಿಐ 180 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2017 08.03.2019  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು. pdf 1.59 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11. ಸಿಐ 01 ಐಎಪಿ 2019 06.04.2019  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ 371ಜೆ ರಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ. pdf 2.48 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12. ಸಿಐ 59 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2016 25.05.2019  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ Floor Area Ratio & Ground Coverage ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 2.54 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13. ಸಿಐ 497 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ 2011 22.07.2019  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು, 2019. pdf 12.30 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14. ಸಿಐ 106 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2020 06.06.2020  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ/ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು/ ವಾಸದ ಮನೆಗಳ (tenements) ವಿಲೇವಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 1013 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15. ಸಿಐ 158 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2020 01.09.2020  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. pdf 1.63 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16. ಸಿಐ 179 ಐಎಪಿ(ಇ) 2020  25.09.2020  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ Ease of Doing Business ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. pdf 370 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17. ಸಿಐ 180 ಐಎಪಿ(ಇ) 2020 25.09.2020  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 383 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18.  ಸಿಐ 143 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2019 15.12.2020  ಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ್ .ಕೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. pdf 154 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19. ಸಿಐ 263 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2020 31.12.2020  ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ-ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. pdf 1.56 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20. ಸಿಐ 179 ಐಎಪಿ(ಇ) 2020 03.01.2021  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ Ease of Doing Business - Construction permitsಗಳ ಆನ್ಲೈನ್‌ ಸೇವೆ ಕುರಿತು. pdf 2.20 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21. ಸಿಐ 63 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2020 13.01.2021  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ Critical & Prestigious ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ. pdf 980 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22. ಸಿಐ 179 ಐಎಪಿ(ಇ) 2020 29.01.2021  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ Ease of Doing Business - Effective Governanceಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್‌ ಸೇವೆ ಕುರಿತು. pdf 2.44 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23. ಸಿಐ 179 ಐಎಪಿ(ಇ) 2020 29.01.2021   ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ Ease of Doing Business - ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನ/ಶೆಡ್‌ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು. pdf 2.44 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24. ಸಿಐ 103 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2019 23.02.2021   ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೂಪರಿಹಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 9583 ಚ.ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು 10781 ಚ.ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. pdf 2.36 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25. ಸಿಐ 20 ಎಸ್.ಪಿಎ(ಇ) 2021 25.02.2021  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 2 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 1.38 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26. ಸಿಐ 61 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2021 28.04.2021  Centre for Educational & Social Studies ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯ ಹೈಟೆಕ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್.ನ ಹಂತ-2ರ ಹರಳೂರು ಲೇಔಟ್.ನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. pdf 1.38 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27. ಸಿಐ 283 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2020 31.05.2021  ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾದೂರು & ಕಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ISPRL ಯೋಜನಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ Rehabilitation & Resettlement ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು. pdf 657 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28. ಸಿಐ 132 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2021 01.01.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆಯ ನೀತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು. pdf 1.75 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29. ಸಿಐ 45 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2020 03.03.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. pdf 1.46 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30. ಸಿಐ 38 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2022 07.03.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದರ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 1.28 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31. ಸಂವ್ಯಶಾಇ 8 ಶಾಸನ 2022 05.04.2022  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2022. pdf 1.34 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32. ಸಿಐ 6 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2022 12.05.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೂದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 1.75 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33. ಸಿಐ 73 ಐಎಪಿ(ಇ) 2019 27.06.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022. pdf 860 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34. ಸಿಐ 145 ಐಎಪಿ(ಇ) 2022 30.06.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯ 06 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. pdf 854 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35. ಸಿಐ 235 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2022 20.09.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರ-ಮಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೀಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 1.05 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36. ಸಿಐ 6 ಎಸ್.ಪಿಕ್ಯೂ(ಇ) 2022 28.09.2022  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೂದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. pdf 2.07 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-10-2022 03:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: US id


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080