ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ

ಕ್ರಮ.

ಸಂ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1

ಸಿಐ 158 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಸೆರೋಲಿಯನ್ ಇನರ್ಜಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.94 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಸಿಐ 83 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

16.06.2020

ಮೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕೋಂ ಸೋಲಾರ್ ಇನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.45 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಸಿಐ 156 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.36 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಸಿಐ 53  ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

16.06.2020

ಮೆ. ಐಎಲ್ ಸಿ ಐರನ್ & ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.36 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಸಿಐ 175 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

18.06.2020

ಮೆ. ಎಸಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.21 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸಿಐ 123 ಎಸ್ ಪಿಐ 2012

20.06.2020

ಮೆ. ಏಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.39 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

7

ಸಿಐ 04 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019

23.06.2020

ಮೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.01 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಸಿಐ 168  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

23.06.2020

ಮೆ. ಐಎಫ್ ಸಿಐ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.38 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಸಿಐ 83 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

24.08.2020

ಮೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕೋಂ ಸೋಲಾರ್ ಇನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

1.30 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

10

ಸಿಐ 169 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

26.08.2020

ಮೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಶೆಲರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.44 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
11

ಸಿಐ 63 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017

29.06.2020

ಮೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.14 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಸಿಐ 65 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019

29.06.2020

ಮೆ. ಹೋತ್ತೂರು ಇಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.22 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಸಿಐ 157 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.29 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ಸಿಐ 157 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

22.09.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

2.08 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ಸಿಐ 160 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೆಕ್ನೋಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.98 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ಸಿಐ 162 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಜಯನಗರ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.15 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ಸಿಐ 137 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

12.11.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.69 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 ಸಿಐ 316 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 12.11.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ಸಿಐ 196 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 03.08.2020 ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆರೋಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.49 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಸಿಐ 196 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 29.06.2020 ಮೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆರೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಸಿಐ 42 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 17.06.2020 ಮೆ. ಕೆಎನ್ ಕೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಸಿಐ 64 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 16.06.2020 ಮೆ. ಎಲ್ & ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.43 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಸಿಐ 66 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 16.06.2020 ಮೆ. ಎಲ್ & ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಸಿಐ 191 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 16.06.2020 ಮೆ. ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ & ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.43 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಸಿಐ 61 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 17.06.2020 ಮೆ. ಮುಕುಂದ್ ಸುಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೀಲ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.47 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಸಿಐ 03  ಎಸ್ ಪಿಐ 2014 17.06.2020 ಮೆ. ಮೈಲಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಸಿಐ 90  ಎಸ್ ಪಿಐ 2010 18.06.2020 ಮೆ.  ನ್ಯಾಕೋನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.45 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 ಸಿಐ 88  ಎಸ್ ಪಿಐ 2016 18.06.2020 ಮೆ.  ಎನ್ ಇ ಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೀರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.57 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ಸಿಐ 156   ಎಸ್ ಪಿಐ 2016 16.06.2020 ಮೆ. ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಸಿಐ 60   ಎಸ್ ಪಿಐ 2009 17.06.2020 ಮೆ. ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.55 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
31 ಸಿಐ 253   ಎಸ್ ಪಿಐ 2014 18.06.2020 ಮೆ. ಸಂಡೂರು ಮಾಗ್ನನೀಸ್ & ಐರನ್ ಓರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
32 ಸಿಐ 233   ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 22.09.2020 ಮೆ. ಸ್ಯಾಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.64 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 17.06.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.64 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
34 ಸಿಐ 46  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 16.06.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
35 ಸಿಐ 161  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 16.06.2020 ಮೆ. ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
36 ಸಿಐ 65  ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 18.06.2020 ಮೆ. ಸಟ್ಲಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್   ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
37 ಸಿಐ 50  ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 17.06.2020 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.89 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಸಿಐ 58  ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 16.06.2020 ಮೆ. ಟಯೋಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಸಿಐ 159  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 16.06.2020 ಮೆ. ವನ್ಯಾ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ಸಿಐ 64  ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 16.06.2020 ಮೆ.  ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 ಸಿಐ 04 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 02.05.2019 ಮೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 ಸಿಐ   68 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 ಸಿಐ  197  ಎಸ್ ಪಿಐ 2017  08.03.2019 ಮೆ. ದೇಸಾನೋ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 ಸಿಐ 25 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ. ಧ್ರುವೇಶ್ ಮೆಟಾಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ಸಿಐ 67 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ.  ಎಬಿಸು ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಕ್  ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
46 ಸಿಐ 71 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ. ಎಂಬೆಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.89 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
47 ಸಿಐ 193   ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 08.03.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಆಗ್ರೋ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 8.52 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
48 ಸಿಐ  72 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಸೆವೆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.81 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
49 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿಐ 20 18 08.03.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
50 ಸಿಐ 232  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 22.09.2020 ಮೆ.  ಲಫಾರ್ಜ್  ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.27 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
51 ಸಿಐ 162 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 27.08.2019 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ-2014-19 SGST ಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕನ್ನಡ 6.68 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 ಸಿಐ 67 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  11.07.2019 ಮೆ. ಎ ಒನ್ ಸ್ಟೀಲ್ & ಅಲ್ಲೊಯ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
53 ಸಿಐ 74 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  11.07.2019 ಮೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
54 ಸಿಐ 196  ಎಸ್ ಪಿಐ 2017  08.03.2019 ಮೆ. ಏಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ಸಿಐ  70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ. ಅನ್ಥೆಮ್  ಬಯೋಸೈನ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
56 ಸಿಐ  77 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ.  ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಆಸ್ಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.78 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ಸಿಐ  79 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  02.05.2019 ಮೆ.  ಬೆಸ್ಟೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
58 ಸಿಐ 78 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಬಿಕೆಜಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
59 ಸಿಐ 73 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಬ್ರೈನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 8.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
60 ಸಿಐ 71 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.07.2019 ಮೆ. ಗುಜರಾತ್ ಅಂಬುಜಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
61 ಸಿಐ 105 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 03.08.2019 ಮೆ. ಗುಡ್ ರಿಚ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್ವೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
62 ಸಿಐ 36 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ITFE ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕನ್ನಡ 8.80 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
63 ಸಿಐ 69 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಹಾಸನ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
64 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ.  ಜಗನ್ಮಯಿ  ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
65 ಸಿಐ 257 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 08.03.2019 ಮೆ. ಜೋದಾನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
66 ಸಿಐ 80 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ.  ಜ್ಯೂಬ್ಲಿಯಂಟ್ ಬಿಯೋಸಿಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.70 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
67 ಸಿಐ 259ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 24.07.2019 ಮೆ.  ಲಹರಿ ಟೆಕ್ನಾಪೊಲೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
68 ಸಿಐ 86 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 08.03.2019 ಮೆ. ಮಾರ್ಡನ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
69 ಸಿಐ 72 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಮೈಸೂರು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.53 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
70 ಸಿಐ  80 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.07.2019 ಮೆ. ನ್ಯೂಜೆನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.88 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
71 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
72 ಸಿಐ 69 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಪಿಜಿಎಂ ಫೆರೋ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
73 ಸಿಐ 75 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಪ್ರಗತಿ ಆಟೋಮೋಷನ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
74 ಸಿಐ 75 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಪ್ರಗತಿ ಆಟೋಮೋಷನ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
75 ಸಿಐ 79 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.07.2019 ಮೆ. ಸಾತವಾಹನ ಇಸ್ಪಾಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.57 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
76 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 17.06.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.40 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
77 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿಐ 2016 24.07.2019 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.92 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
78 ಸಿಐ 218 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 05.08.2019 ಮೆ.  ಸಿಫ್ಯ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
79 ಸಿಐ 76 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ವಿಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೀಲ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.71 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
80 ಸಿಐ 142 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 02.08.2019 ವಿಟಿಪಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕನ್ನಡ 5.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
81 ಸಿಐ 158 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 17.05.2014 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 285.03 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
82 ಸಿಐ 190 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 08.07.2019 ಮೆ. ಮನಾಲಿ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 6.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
83 ಸಿಐ 213 ಎಸ್ ಪಿಐ 2010 08.07.2019 ಮೆ. ಪಿ.ಎಂ. ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.19 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
84 ಸಿಐ  71 ಎಸ್ ಪಿಐ  2010 08.07.2019 ಮೆ. ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಫೆರ್ಸೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 7.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
85 ಸಿಐ 167 ಎಸ್ ಪಿಐ  2011 08.07.2019 ಮೆ. ಸಂಗಮನಾಥ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 8.84 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
86 ಸಿಐ 25 ಎಸ್ ಪಿಐ  2016 27.01.2016 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 513.88 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
87 ಸಿಐ 25 ಎಸ್ ಪಿಐ  2016 27.01.2016 ಮಾನ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 609.96 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
88 ಸಿಐ 73 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಜೆಲ್ ಟೆಕ್ ಇನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
89 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿಐ  2018 05.03.2019 ಮೆ.  ಆಂಪೇರಿಯಾ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
90 ಸಿಐ 266 ಎಸ್ ಪಿಐ  2014 08.07.2019 ಮೆ. ಬಿಳಗಿ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
91 ಸಿಐ 55 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಎಂಬೆಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 8.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
92 ಸಿಐ 65 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 29.06.2020 ಮೆ. ಹೋತೂರ್ ಇಸ್ಪಾಟ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
93 ಸಿಐ 60 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆರೋ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
94 ಸಿಐ 58 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಟಯೋಟಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೆಷಿನರಿ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
95 ಸಿಐ 59 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಎಂ.ಆರ್.ಎನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 7.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
96 ಸಿಐ 61 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಮುಕುಂದ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.82 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
97 ಸಿಐ 57 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 8.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
98 ಸಿಐ 108 ಎಸ್ ಪಿಐ  2017 11.06.2019 ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ CST ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 429 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
99 ಸಿಐ 255  ಎಸ್ ಪಿಐ  2016 11.06.2019 ಮೆ. ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ CST ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 344 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
100 ಸಿಐ 22  ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಚೀನಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವರ್ಧೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಗೊಂಬೆಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 829.07 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
101 ಸಿಐ 17  ಎಸ್ ಪಿಐ  2012 (ಪಿ1) 28.11.2018 ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 2.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
102 ಸಿಐ 51  ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 11.06.2019 ಮೆ.ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡದ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 318.30 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
103 ಸಿಐ 62   ಎಸ್ ಪಿಐ  2012 (ಪಿ1) 13.06.2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕನ್ನಡ 2.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
104 ಸಿಐ 52  ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ವೆಲಂಕಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 7.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
105 ಸಿಐ 325 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ.  ಏಕಸ್ ಎಸ್ ಇ ಜೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
106 ಸಿಐ 323 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ. ಯುಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.74 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
107 ಸಿಐ 161 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ. ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
108 ಸಿಐ 326 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೋ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
109 ಸಿಐ 328 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ.   ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೆನೆವಾಬ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ (ವಿಜಯನಗರ)  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
110 ಸಿಐ 324 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 25.11.2020 ಮೆ. ಜೆ.ಕೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಮುದ್ದಾಪುರ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.70 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
111 ಸಿಐ 327 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 05.01.2021 ಮೆ.   ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ  ರಿನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
112 ಸಿಐ 42 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 29.01.2021 ಮೆ.  ಹುಂಎತ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
113 ಸಿಐ 45 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 01.02.2021 ಮೆ.  ಟಯೋಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ   ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
114 ಸಿಐ 46 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ಸನ್ ವಿಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
115 ಸಿಐ 47 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
116 ಸಿಐ 48 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ (ಭಾರತ್)  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
117 ಸಿಐ 50 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.69 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
118 ಸಿಐ 43 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 03.02.2021 ಮೆ.  ಎಲಿಸ್ಟ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಧಾರವಾಡ) ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
119 ಸಿಐ 44 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 03.02.2021 ಮೆ.  ಎಲಿಸ್ಟ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಧಾರವಾಡ (ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ) ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
120 ಸಿಐ 325 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 19.05.2021 ಮೆ.  ಏಕಸ್ ಎಸ್ ಇ ಜೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
121 ಸಿಐ 183 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 02.06.2021 ಮೆ. ರಾಸರಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
122 ಸಿಐ 193 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ.  ಇಮ್ಮಾವೇ ಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
123 ಸಿಐ 187 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
124 ಸಿಐ 184 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ.  ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೆಕ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
125 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
126 ಸಿಐ 188 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 07.06.2021 ಮೆ. ಗ್ರಾಸಿಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
127 ಸಿಐ 196 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 09.06.2021 ಮೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.68 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
128 ಸಿಐ 328  ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2021 ಮೆ.   ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೆನೆವಾಬ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ (ವಿಜಯನಗರ)  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
129 ಸಿಐ 191 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ರ್ಟೀ  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
130 ಸಿಐ 47 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.49 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
131 ಸಿಐ 189 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 15.06.2021 ಮೆ. ವೈ.ಜಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್  ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
132 ಸಿಐ 195 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 16.06.2021 ಮೆ. ಮೈಲಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.74 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
133 ಸಿಐ 232  ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 16.06.2021 ಮೆ.  ನುವೊಕಾ ವಿಸ್ತಾಸ್  ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
134 ಸಿಐ 190 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 16.06.2021 ಮೆ.  ನ್ಯೂಸ್ಟ್ಗೆನ್ ಡಾಟಾಸೆಂಟರ್ & ಕ್ಲೌಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
135 ಸಿಐ 29 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 21.09.2019 ಮೆ. ಶೋವಾ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
136 ಸಿಐ 168 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 26.11.2019 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಎಸ್ ಇ ಡಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.70 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
137 ಸಿಐ 02 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 28.11.2019 ಮೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
138 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 28.11.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
139 ಸಿಐ 146 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 29.11.2019 ಮೆ. ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
140 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 29.11.2019 ಮೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
141 ಸಿಐ 193 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 02.12.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಆಗ್ರೋಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.75 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
142 ಸಿಐ 07 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 17.01.2020 ಮೆ.  ಕೋರೆಟೆಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
143 ಸಿಐ 09 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 17.01.2020 ಮೆ. ಜಿ.ಎಂ.ಶುಗರ್ & ಏನರ್ಜಿ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
144 ಸಿಐ 05  ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 17.01.2020 ಮೆ. ಶಾಮನೂರು ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.87   MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
145 ಸಿಐ 08 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 18.01.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡೆವಲಪರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
146 ಸಿಐ 06 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 18.01.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
147 ಸಿಐ 04 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 18.01.2020 ಮೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.81 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
148 ಸಿಐ 19 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 04.02.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಎನರ್ಜಿ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.86 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
149 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2017 26.05.2020 ಮೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸೋಲಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.83 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
150 ಸಿಐ 130 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಭಗೀರಾಧ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
151 ಸಿಐ 26 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 26.05.2020 ಮೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.75 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
152 ಸಿಐ 219 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2017 26.05.2020 ಮೆ. ನೇತ್ರಾ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.12 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
153 ಸಿಐ 242 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2014 26.05.2020 ಮೆ. ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ಕನ್ನಡ

1.45 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
154 ಸಿಐ 267 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2014 28.05.2020 ಮೆ. ಇಐಡಿ ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ)  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.30 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
155 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 28.05.2020 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
156 ಸಿಐ 133 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಮೈಕ್ರೋಫಿನೀಷ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
157 ಸಿಐ 55 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2017 28.05.2020 ಮೆ. ನಂದಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.15 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
158 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 30.05.2020 ಮೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಚ್ರಾಮ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.44 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
159 ಸಿಐ 137 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಸ್ ಬೇಬಿವೇರ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
160 ಸಿಐ 140 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಐಎಫ್ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್   ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
161 ಸಿಐ 141 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಮ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
162 ಸಿಐ 131 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ನಿಯೋಟ್ರ್ಸೀ ಸ್ಟೀಲ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
163 ಸಿಐ 129 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಇಂಡಸ್ರ್ಟೀಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
164 ಸಿಐ 134 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಸ್ಯಾವ್ ಸನ್ ಡೀಸ್ಟಿಲ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
165 ಸಿಐ 132 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಶಿಲ್ಪ ಮೆಡಿಕೇರ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
166 ಸಿಐ 145 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.43 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
167 ಸಿಐ 136 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.96 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
168 ಸಿಐ 135 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 01.06.2020 ಮೆ.  ಜಗನ್ಮಾಯಿ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಪಾರ್ಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
169 ಸಿಐ 128 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 01.06.2020 ಮೆ.  ಕಮಲಾಲಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
170 ಸಿಐ 144 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2020 ಮೆ.  ನಹಾರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.27 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
171 ಸಿಐ 139 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2020 ಮೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.96 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
172 ಸಿಐ 138 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2020 ಮೆ. ವಿಸಿಎಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
173 ಸಿಐ 267 ಎಸ್ ಪಿಐ 2014 28.05.2020 ಮೆ. ಇಐಡಿ ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
174 ಸಿಐ 220 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಅನ್ಥೆಮ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
175 ಸಿಐ 226 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಎಪಿಜಿ ಇನ್ ಟೆಲ್ ಹೋಮ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
176 ಸಿಐ 219 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಬ್ರೈನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
177 ಸಿಐ 227 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಸ್ಪ್ಲೋರಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
178 ಸಿಐ 223 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಧ್ರುವದೇಶ್ ಮೆಟಾಸ್ಟೀಲ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
179 ಸಿಐ 128 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಕಮಲಾಲಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.38 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
180 ಸಿಐ 217 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
181 ಸಿಐ 225  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಕೆಪಿಆರ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
182 ಸಿಐ 222  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ರಾಮಗಡ ಮಿನರಲ್ಸ್ & ಮೈನಿಂಗ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.62 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
183 ಸಿಐ 216 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ರೂಟ್ಸ್ & ಶೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
184 ಸಿಐ 224 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಸಾಗಿತಾಕ್ರ್ ವೆಂಟುರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
185 ಸಿಐ 228  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 22.09.2020 ಮೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.87 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
186 ಸಿಐ 152  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 28.05.2020 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
187 ಸಿಐ 305  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
188 ಸಿಐ 297 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಫ್ರಾಮೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
189 ಸಿಐ 299 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಗೋಪಾಲನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
190 ಸಿಐ 301  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಇಂಡೋ ಎಂಐಎಂ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
191 ಸಿಐ 298 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಐಟಿಸಿ ಇನ್ ಡಿವಿಷನ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
192 ಸಿಐ 306  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.16 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
193 ಸಿಐ 307  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ.  ಮೊವಿಝ್ಯ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
194 ಸಿಐ 202  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಎನ್.ಕೆ.  ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
195 ಸಿಐ 308  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಸಾಗರ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
196 ಸಿಐ 312  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಸಂಗನಾಥ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.86 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
197 ಸಿಐ 300 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಸಪ್ತಗಿರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ & ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
198 ಸಿಐ 304 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ ಶುಗರ್ಸ್ & ಆಗ್ರೋಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
199 ಸಿಐ 311 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.75 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
200 ಸಿಐ 302 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಕಾಫಿ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
201 ಸಿಐ 314 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಎಸ್ ಇಡಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
202 ಸಿಐ 303 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ.  ವೇಗ ಆಟೋ   ಅಕ್ಸ್ಸರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
203 ಸಿಐ 19 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ & ಪವರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.74 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
204 ಸಿಐ 10 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ.  ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
205 ಸಿಐ 14 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ.  ಅವಿಜ್ಞ ವೆಂಚುರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
206 ಸಿಐ 130 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.01.2021 ಮೆ. ಭಗೀರಾಧ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
207 ಸಿಐ 13 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.01.2021 ಮೆ. ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಎಂ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ & ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 1.96 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
208 ಸಿಐ 11 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಜಿ ಡಿ ಅಸ್ಟೆಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 2.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
209 ಸಿಐ 22 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಗೋದಾವತಿ ಬಯೋರಿಫೈನರಿಸ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.14 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
210 ಸಿಐ 15 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಎಂಆರ್ ಎನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ &  ಬಯೋರಿಫೈನರಿಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 2.53 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
211 ಸಿಐ 20 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ.  ಶಿಪ್ಕೋ  ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.44 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
212 ಸಿಐ 12 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 02.02.2021 ಮೆ. ಎನ್ ವಿ ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 2.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
213 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 12.02.2021 ಮೆ. ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಾಟನ್ & ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.72 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
214 ಸಿಐ 156 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
215 ಸಿಐ 162 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ಜೆಮ್ ಶುಗರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.07 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
216 ಸಿಐ 160 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ದೃವದೇಶ ಮೆಟಾಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
217 ಸಿಐ 161 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಬಾಗ ಮನೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ  ಲಿ  ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.38 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
218 ಸಿಐ 148 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ  ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.93MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
219 ಸಿಐ 154 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಆಲ್ಫಾ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
220 ಸಿಐ 157 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ಎಸಿಸಿ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.15 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
221 ಸಿಐ 250 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ. ಬಾಷ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 229.77 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
222 ಸಿಐ 390 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ. ಕಾರ್ಲ್ ZEISS ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 235.26 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
223 ಸಿಐ 324 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 30.12.2021 ಮೆ. ಜೆ.ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
224 ಸಿಐ 392 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.12.2021 ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕನ್ನಡ 7.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
225 ಸಿಐ 156 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್  ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
226 ಸಿಐ 391 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ.  ಖಯಾತಿ ಪೈಪ್ಸ್ & ಪವರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 346.89 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
227 ಸಿಐ 389 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.12.2021 ಮೆ. ಮಿನರಾ ಸ್ಟೀಲ್ & ಪವರ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.29 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
228 ಸಿಐ 388 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ.  ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐಟಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 239.04 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
229 ಸಿಐ 264 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.12.2021 ಮೆ. ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 11.31 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
230 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.12.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 4.30 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
231 ಸಿಐ 155 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಕೆಸಿಎಂ  ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
232 ಸಿಐ 147 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫೆರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
233 ಸಿಐ 153 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.   ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸ್ಪಿನ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.37 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
234 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಪನ್ವೆಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ & ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
235 ಸಿಐ 151 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಹೈಟೆಕ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
236 ಸಿಐ 164 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.63 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
237 ಸಿಐ 150 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.89 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
238 ಸಿಐ 146 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಟಾಟಾ  ಹಿಟಾಚಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
239 ಸಿಐ 159 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 03.04.2021 ಮೆ.  ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
240 ಸಿಐ 163 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-05-2022 11:53 AM ಅನುಮೋದಕರು: N R Jaganmatha


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080