ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ

ಕ್ರಮ.

ಸಂ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1

ಸಿಐ 158 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಸೆರೋಲಿಯನ್ ಇನರ್ಜಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.94 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಸಿಐ 83 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

16.06.2020

ಮೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕೋಂ ಸೋಲಾರ್ ಇನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.45 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಸಿಐ 156 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.36 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಸಿಐ 53  ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

16.06.2020

ಮೆ. ಐಎಲ್ ಸಿ ಐರನ್ & ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.36 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಸಿಐ 175 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

18.06.2020

ಮೆ. ಎಸಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.21 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸಿಐ 123 ಎಸ್ ಪಿಐ 2012

20.06.2020

ಮೆ. ಏಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.39 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

7

ಸಿಐ 04 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019

23.06.2020

ಮೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.01 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಸಿಐ 168  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

23.06.2020

ಮೆ. ಐಎಫ್ ಸಿಐ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.38 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಸಿಐ 83 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018

24.08.2020

ಮೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕೋಂ ಸೋಲಾರ್ ಇನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

1.30 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

10

ಸಿಐ 169 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

26.08.2020

ಮೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಶೆಲರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.44 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
11

ಸಿಐ 63 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017

29.06.2020

ಮೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.14 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಸಿಐ 65 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019

29.06.2020

ಮೆ. ಹೋತ್ತೂರು ಇಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.22 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಸಿಐ 157 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.29 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ಸಿಐ 157 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

22.09.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

2.08 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ಸಿಐ 160 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೆಕ್ನೋಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

1.98 MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ಸಿಐ 162 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

16.06.2020

ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಜಯನಗರ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕನ್ನಡ

2.15 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ಸಿಐ 137 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020

12.11.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.69 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 ಸಿಐ 316 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 12.11.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ಸಿಐ 196 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 03.08.2020 ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆರೋಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.49 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಸಿಐ 196 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 29.06.2020 ಮೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆರೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಸಿಐ 42 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 17.06.2020 ಮೆ. ಕೆಎನ್ ಕೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಸಿಐ 64 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 16.06.2020 ಮೆ. ಎಲ್ & ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.43 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಸಿಐ 66 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 16.06.2020 ಮೆ. ಎಲ್ & ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಸಿಐ 191 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 16.06.2020 ಮೆ. ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ & ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.43 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಸಿಐ 61 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 17.06.2020 ಮೆ. ಮುಕುಂದ್ ಸುಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೀಲ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.47 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಸಿಐ 03  ಎಸ್ ಪಿಐ 2014 17.06.2020 ಮೆ. ಮೈಲಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಸಿಐ 90  ಎಸ್ ಪಿಐ 2010 18.06.2020 ಮೆ.  ನ್ಯಾಕೋನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.45 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 ಸಿಐ 88  ಎಸ್ ಪಿಐ 2016 18.06.2020 ಮೆ.  ಎನ್ ಇ ಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೀರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.57 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ಸಿಐ 156   ಎಸ್ ಪಿಐ 2016 16.06.2020 ಮೆ. ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಸಿಐ 60   ಎಸ್ ಪಿಐ 2009 17.06.2020 ಮೆ. ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.55 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
31 ಸಿಐ 253   ಎಸ್ ಪಿಐ 2014 18.06.2020 ಮೆ. ಸಂಡೂರು ಮಾಗ್ನನೀಸ್ & ಐರನ್ ಓರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
32 ಸಿಐ 233   ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 22.09.2020 ಮೆ. ಸ್ಯಾಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.64 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 17.06.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.64 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
34 ಸಿಐ 46  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 16.06.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
35 ಸಿಐ 161  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 16.06.2020 ಮೆ. ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
36 ಸಿಐ 65  ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 18.06.2020 ಮೆ. ಸಟ್ಲಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್   ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
37 ಸಿಐ 50  ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 17.06.2020 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.89 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಸಿಐ 58  ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 16.06.2020 ಮೆ. ಟಯೋಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಸಿಐ 159  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 16.06.2020 ಮೆ. ವನ್ಯಾ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ಸಿಐ 64  ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 16.06.2020 ಮೆ.  ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 ಸಿಐ 04 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 02.05.2019 ಮೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 ಸಿಐ   68 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 ಸಿಐ  197  ಎಸ್ ಪಿಐ 2017  08.03.2019 ಮೆ. ದೇಸಾನೋ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 ಸಿಐ 25 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ. ಧ್ರುವೇಶ್ ಮೆಟಾಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ಸಿಐ 67 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ.  ಎಬಿಸು ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಕ್  ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
46 ಸಿಐ 71 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ. ಎಂಬೆಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.89 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
47 ಸಿಐ 193   ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 08.03.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಆಗ್ರೋ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 8.52 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
48 ಸಿಐ  72 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಸೆವೆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.81 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
49 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿಐ 20 18 08.03.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
50 ಸಿಐ 232  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 22.09.2020 ಮೆ.  ಲಫಾರ್ಜ್  ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.27 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
51 ಸಿಐ 162 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 27.08.2019 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ-2014-19 SGST ಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕನ್ನಡ 6.68 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 ಸಿಐ 67 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  11.07.2019 ಮೆ. ಎ ಒನ್ ಸ್ಟೀಲ್ & ಅಲ್ಲೊಯ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
53 ಸಿಐ 74 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  11.07.2019 ಮೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
54 ಸಿಐ 196  ಎಸ್ ಪಿಐ 2017  08.03.2019 ಮೆ. ಏಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ಸಿಐ  70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  08.03.2019 ಮೆ. ಅನ್ಥೆಮ್  ಬಯೋಸೈನ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
56 ಸಿಐ  77 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ.  ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಆಸ್ಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.78 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ಸಿಐ  79 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019  02.05.2019 ಮೆ.  ಬೆಸ್ಟೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
58 ಸಿಐ 78 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಬಿಕೆಜಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
59 ಸಿಐ 73 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಬ್ರೈನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 8.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
60 ಸಿಐ 71 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.07.2019 ಮೆ. ಗುಜರಾತ್ ಅಂಬುಜಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 4.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
61 ಸಿಐ 105 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 03.08.2019 ಮೆ. ಗುಡ್ ರಿಚ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್ವೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
62 ಸಿಐ 36 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ITFE ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕನ್ನಡ 8.80 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
63 ಸಿಐ 69 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಹಾಸನ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
64 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ.  ಜಗನ್ಮಯಿ  ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
65 ಸಿಐ 257 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 08.03.2019 ಮೆ. ಜೋದಾನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
66 ಸಿಐ 80 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ.  ಜ್ಯೂಬ್ಲಿಯಂಟ್ ಬಿಯೋಸಿಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.70 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
67 ಸಿಐ 259ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 24.07.2019 ಮೆ.  ಲಹರಿ ಟೆಕ್ನಾಪೊಲೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
68 ಸಿಐ 86 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 08.03.2019 ಮೆ. ಮಾರ್ಡನ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
69 ಸಿಐ 72 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಮೈಸೂರು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.53 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
70 ಸಿಐ  80 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.07.2019 ಮೆ. ನ್ಯೂಜೆನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.88 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
71 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
72 ಸಿಐ 69 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಪಿಜಿಎಂ ಫೆರೋ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
73 ಸಿಐ 75 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ಪ್ರಗತಿ ಆಟೋಮೋಷನ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
74 ಸಿಐ 75 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಪ್ರಗತಿ ಆಟೋಮೋಷನ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
75 ಸಿಐ 79 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.07.2019 ಮೆ. ಸಾತವಾಹನ ಇಸ್ಪಾಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.57 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
76 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 17.06.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.40 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
77 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿಐ 2016 24.07.2019 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.92 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
78 ಸಿಐ 218 ಎಸ್ ಪಿಐ 2017 05.08.2019 ಮೆ.  ಸಿಫ್ಯ್ ಇಂಫಿನಿಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
79 ಸಿಐ 76 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 08.03.2019 ಮೆ. ವಿಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೀಲ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.71 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
80 ಸಿಐ 142 ಎಸ್ ಪಿಐ 2018 02.08.2019 ವಿಟಿಪಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕನ್ನಡ 5.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
81 ಸಿಐ 158 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 17.05.2014 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 285.03 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
82 ಸಿಐ 190 ಎಸ್ ಪಿಐ 2011 08.07.2019 ಮೆ. ಮನಾಲಿ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 6.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
83 ಸಿಐ 213 ಎಸ್ ಪಿಐ 2010 08.07.2019 ಮೆ. ಪಿ.ಎಂ. ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.19 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
84 ಸಿಐ  71 ಎಸ್ ಪಿಐ  2010 08.07.2019 ಮೆ. ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಫೆರ್ಸೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 7.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
85 ಸಿಐ 167 ಎಸ್ ಪಿಐ  2011 08.07.2019 ಮೆ. ಸಂಗಮನಾಥ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 8.84 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
86 ಸಿಐ 25 ಎಸ್ ಪಿಐ  2016 27.01.2016 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 513.88 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
87 ಸಿಐ 25 ಎಸ್ ಪಿಐ  2016 27.01.2016 ಮಾನ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 609.96 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
88 ಸಿಐ 73 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 24.07.2019 ಮೆ. ಜೆಲ್ ಟೆಕ್ ಇನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
89 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿಐ  2018 05.03.2019 ಮೆ.  ಆಂಪೇರಿಯಾ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 5.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
90 ಸಿಐ 266 ಎಸ್ ಪಿಐ  2014 08.07.2019 ಮೆ. ಬಿಳಗಿ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 6.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
91 ಸಿಐ 55 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಎಂಬೆಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 8.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
92 ಸಿಐ 65 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 29.06.2020 ಮೆ. ಹೋತೂರ್ ಇಸ್ಪಾಟ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
93 ಸಿಐ 60 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆರೋ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
94 ಸಿಐ 58 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಟಯೋಟಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೆಷಿನರಿ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
95 ಸಿಐ 59 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಎಂ.ಆರ್.ಎನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 7.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
96 ಸಿಐ 61 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಮುಕುಂದ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.82 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
97 ಸಿಐ 57 ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 8.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
98 ಸಿಐ 108 ಎಸ್ ಪಿಐ  2017 11.06.2019 ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ CST ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 429 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
99 ಸಿಐ 255  ಎಸ್ ಪಿಐ  2016 11.06.2019 ಮೆ. ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ CST ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 344 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
100 ಸಿಐ 22  ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಚೀನಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವರ್ಧೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಗೊಂಬೆಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 829.07 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
101 ಸಿಐ 17  ಎಸ್ ಪಿಐ  2012 (ಪಿ1) 28.11.2018 ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ 2.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
102 ಸಿಐ 51  ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 11.06.2019 ಮೆ.ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡದ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 318.30 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
103 ಸಿಐ 62   ಎಸ್ ಪಿಐ  2012 (ಪಿ1) 13.06.2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕನ್ನಡ 2.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
104 ಸಿಐ 52  ಎಸ್ ಪಿಐ  2019 05.03.2019 ಮೆ. ವೆಲಂಕಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 7.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
105 ಸಿಐ 325 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ.  ಏಕಸ್ ಎಸ್ ಇ ಜೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
106 ಸಿಐ 323 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ. ಯುಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.74 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
107 ಸಿಐ 161 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ. ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
108 ಸಿಐ 326 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೋ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
109 ಸಿಐ 328 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 24.11.2020 ಮೆ.   ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೆನೆವಾಬ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ (ವಿಜಯನಗರ)  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
110 ಸಿಐ 324 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 25.11.2020 ಮೆ. ಜೆ.ಕೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಮುದ್ದಾಪುರ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.70 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
111 ಸಿಐ 327 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 05.01.2021 ಮೆ.   ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ  ರಿನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
112 ಸಿಐ 42 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 29.01.2021 ಮೆ.  ಹುಂಎತ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
113 ಸಿಐ 45 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 01.02.2021 ಮೆ.  ಟಯೋಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ   ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
114 ಸಿಐ 46 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ಸನ್ ವಿಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
115 ಸಿಐ 47 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
116 ಸಿಐ 48 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ (ಭಾರತ್)  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
117 ಸಿಐ 50 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 01.02.2021 ಮೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.69 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
118 ಸಿಐ 43 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 03.02.2021 ಮೆ.  ಎಲಿಸ್ಟ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಧಾರವಾಡ) ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
119 ಸಿಐ 44 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 03.02.2021 ಮೆ.  ಎಲಿಸ್ಟ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಧಾರವಾಡ (ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ) ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
120 ಸಿಐ 325 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 19.05.2021 ಮೆ.  ಏಕಸ್ ಎಸ್ ಇ ಜೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
121 ಸಿಐ 183 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 02.06.2021 ಮೆ. ರಾಸರಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
122 ಸಿಐ 193 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ.  ಇಮ್ಮಾವೇ ಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
123 ಸಿಐ 187 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
124 ಸಿಐ 184 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ.  ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೆಕ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
125 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
126 ಸಿಐ 188 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 07.06.2021 ಮೆ. ಗ್ರಾಸಿಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
127 ಸಿಐ 196 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 09.06.2021 ಮೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.68 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
128 ಸಿಐ 328  ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2021 ಮೆ.   ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೆನೆವಾಬ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ (ವಿಜಯನಗರ)  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
129 ಸಿಐ 191 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ರ್ಟೀ  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
130 ಸಿಐ 47 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.49 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
131 ಸಿಐ 189 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 15.06.2021 ಮೆ. ವೈ.ಜಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್  ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
132 ಸಿಐ 195 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 16.06.2021 ಮೆ. ಮೈಲಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.74 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
133 ಸಿಐ 232  ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 16.06.2021 ಮೆ.  ನುವೊಕಾ ವಿಸ್ತಾಸ್  ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
134 ಸಿಐ 190 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2021 16.06.2021 ಮೆ.  ನ್ಯೂಸ್ಟ್ಗೆನ್ ಡಾಟಾಸೆಂಟರ್ & ಕ್ಲೌಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
135 ಸಿಐ 29 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 21.09.2019 ಮೆ. ಶೋವಾ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
136 ಸಿಐ 168 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 26.11.2019 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಎಸ್ ಇ ಡಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.70 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
137 ಸಿಐ 02 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 28.11.2019 ಮೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
138 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 28.11.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
139 ಸಿಐ 146 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 29.11.2019 ಮೆ. ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
140 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 29.11.2019 ಮೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
141 ಸಿಐ 193 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 02.12.2019 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಆಗ್ರೋಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.75 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
142 ಸಿಐ 07 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 17.01.2020 ಮೆ.  ಕೋರೆಟೆಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
143 ಸಿಐ 09 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 17.01.2020 ಮೆ. ಜಿ.ಎಂ.ಶುಗರ್ & ಏನರ್ಜಿ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
144 ಸಿಐ 05  ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 17.01.2020 ಮೆ. ಶಾಮನೂರು ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.87   MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
145 ಸಿಐ 08 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 18.01.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡೆವಲಪರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
146 ಸಿಐ 06 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 18.01.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
147 ಸಿಐ 04 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 18.01.2020 ಮೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.81 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
148 ಸಿಐ 19 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 04.02.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಎನರ್ಜಿ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.86 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
149 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2017 26.05.2020 ಮೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸೋಲಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.83 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
150 ಸಿಐ 130 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಭಗೀರಾಧ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
151 ಸಿಐ 26 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 26.05.2020 ಮೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.75 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
152 ಸಿಐ 219 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2017 26.05.2020 ಮೆ. ನೇತ್ರಾ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.12 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
153 ಸಿಐ 242 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2014 26.05.2020 ಮೆ. ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ಕನ್ನಡ

1.45 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
154 ಸಿಐ 267 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2014 28.05.2020 ಮೆ. ಇಐಡಿ ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ)  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 3.30 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
155 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2018 28.05.2020 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
156 ಸಿಐ 133 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಮೈಕ್ರೋಫಿನೀಷ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
157 ಸಿಐ 55 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2017 28.05.2020 ಮೆ. ನಂದಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.15 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
158 ಸಿಐ 68 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2019 30.05.2020 ಮೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಚ್ರಾಮ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.44 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
159 ಸಿಐ 137 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಸ್ ಬೇಬಿವೇರ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
160 ಸಿಐ 140 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಐಎಫ್ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್   ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
161 ಸಿಐ 141 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಮ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
162 ಸಿಐ 131 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ನಿಯೋಟ್ರ್ಸೀ ಸ್ಟೀಲ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
163 ಸಿಐ 129 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಇಂಡಸ್ರ್ಟೀಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
164 ಸಿಐ 134 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಸ್ಯಾವ್ ಸನ್ ಡೀಸ್ಟಿಲ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
165 ಸಿಐ 132 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಶಿಲ್ಪ ಮೆಡಿಕೇರ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
166 ಸಿಐ 145 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.43 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
167 ಸಿಐ 136 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 30.05.2020 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.96 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
168 ಸಿಐ 135 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 01.06.2020 ಮೆ.  ಜಗನ್ಮಾಯಿ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಪಾರ್ಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
169 ಸಿಐ 128 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 01.06.2020 ಮೆ.  ಕಮಲಾಲಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
170 ಸಿಐ 144 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2020 ಮೆ.  ನಹಾರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.27 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
171 ಸಿಐ 139 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2020 ಮೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.96 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
172 ಸಿಐ 138 ಎಸ್ ಪಿ ಐ 2020 09.06.2020 ಮೆ. ವಿಸಿಎಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.36 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
173 ಸಿಐ 267 ಎಸ್ ಪಿಐ 2014 28.05.2020 ಮೆ. ಇಐಡಿ ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
174 ಸಿಐ 220 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಅನ್ಥೆಮ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
175 ಸಿಐ 226 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಎಪಿಜಿ ಇನ್ ಟೆಲ್ ಹೋಮ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
176 ಸಿಐ 219 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಬ್ರೈನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
177 ಸಿಐ 227 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಸ್ಪ್ಲೋರಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
178 ಸಿಐ 223 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಧ್ರುವದೇಶ್ ಮೆಟಾಸ್ಟೀಲ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
179 ಸಿಐ 128 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಕಮಲಾಲಯಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.38 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
180 ಸಿಐ 217 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 3.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
181 ಸಿಐ 225  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ಕೆಪಿಆರ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
182 ಸಿಐ 222  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ. ರಾಮಗಡ ಮಿನರಲ್ಸ್ & ಮೈನಿಂಗ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.62 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
183 ಸಿಐ 216 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ರೂಟ್ಸ್ & ಶೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
184 ಸಿಐ 224 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.09.2020 ಮೆ.  ಸಾಗಿತಾಕ್ರ್ ವೆಂಟುರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
185 ಸಿಐ 228  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 22.09.2020 ಮೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.87 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
186 ಸಿಐ 152  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 28.05.2020 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
187 ಸಿಐ 305  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
188 ಸಿಐ 297 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಫ್ರಾಮೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
189 ಸಿಐ 299 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಗೋಪಾಲನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
190 ಸಿಐ 301  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಇಂಡೋ ಎಂಐಎಂ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
191 ಸಿಐ 298 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಐಟಿಸಿ ಇನ್ ಡಿವಿಷನ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
192 ಸಿಐ 306  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.16 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
193 ಸಿಐ 307  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ.  ಮೊವಿಝ್ಯ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
194 ಸಿಐ 202  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಎನ್.ಕೆ.  ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 2.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
195 ಸಿಐ 308  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಸಾಗರ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
196 ಸಿಐ 312  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಸಂಗನಾಥ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.86 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
197 ಸಿಐ 300 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಸಪ್ತಗಿರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ & ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
198 ಸಿಐ 304 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ ಶುಗರ್ಸ್ & ಆಗ್ರೋಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
199 ಸಿಐ 311 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.75 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
200 ಸಿಐ 302 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಕಾಫಿ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
201 ಸಿಐ 314 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಎಸ್ ಇಡಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
202 ಸಿಐ 303 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 07.11.2020 ಮೆ.  ವೇಗ ಆಟೋ   ಅಕ್ಸ್ಸರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
203 ಸಿಐ 19 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ & ಪವರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.74 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
204 ಸಿಐ 10 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ.  ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
205 ಸಿಐ 14 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ.  ಅವಿಜ್ಞ ವೆಂಚುರಾ  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
206 ಸಿಐ 130 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.01.2021 ಮೆ. ಭಗೀರಾಧ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
207 ಸಿಐ 13 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 19.01.2021 ಮೆ. ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಎಂ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ & ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 1.96 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
208 ಸಿಐ 11 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಜಿ ಡಿ ಅಸ್ಟೆಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 2.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
209 ಸಿಐ 22 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಗೋದಾವತಿ ಬಯೋರಿಫೈನರಿಸ್  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.14 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
210 ಸಿಐ 15 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ. ಎಂಆರ್ ಎನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ &  ಬಯೋರಿಫೈನರಿಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 2.53 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
211 ಸಿಐ 20 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 19.01.2021 ಮೆ.  ಶಿಪ್ಕೋ  ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.44 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
212 ಸಿಐ 12 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 02.02.2021 ಮೆ. ಎನ್ ವಿ ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್  ಪ್ರೈವೇಟ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ  ಕನ್ನಡ 2.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
213 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 12.02.2021 ಮೆ. ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಾಟನ್ & ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.72 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
214 ಸಿಐ 156 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
215 ಸಿಐ 162 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ಜೆಮ್ ಶುಗರ್ಸ್  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.07 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
216 ಸಿಐ 160 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ದೃವದೇಶ ಮೆಟಾಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.50 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
217 ಸಿಐ 161 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಬಾಗ ಮನೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ  ಲಿ  ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.38 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
218 ಸಿಐ 148 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ  ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.93MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
219 ಸಿಐ 154 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಆಲ್ಫಾ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ  ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
220 ಸಿಐ 157 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ಎಸಿಸಿ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ 1.15 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
221 ಸಿಐ 250 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ. ಬಾಷ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 229.77 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
222 ಸಿಐ 390 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ. ಕಾರ್ಲ್ ZEISS ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 235.26 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
223 ಸಿಐ 324 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 30.12.2021 ಮೆ. ಜೆ.ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
224 ಸಿಐ 392 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.12.2021 ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕನ್ನಡ 7.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
225 ಸಿಐ 156 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್  ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
226 ಸಿಐ 391 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ.  ಖಯಾತಿ ಪೈಪ್ಸ್ & ಪವರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 346.89 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
227 ಸಿಐ 389 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.12.2021 ಮೆ. ಮಿನರಾ ಸ್ಟೀಲ್ & ಪವರ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 5.29 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
228 ಸಿಐ 388 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.12.2021 ಮೆ.  ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐಟಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 239.04 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
229 ಸಿಐ 264 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.12.2021 ಮೆ. ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 11.31 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
230 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.12.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 4.30 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
231 ಸಿಐ 155 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಕೆಸಿಎಂ  ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
232 ಸಿಐ 147 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫೆರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
233 ಸಿಐ 153 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.   ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸ್ಪಿನ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.37 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
234 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ. ಪನ್ವೆಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ & ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
235 ಸಿಐ 151 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಹೈಟೆಕ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
236 ಸಿಐ 164 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.63 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
237 ಸಿಐ 150 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.89 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
238 ಸಿಐ 146 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.04.2021 ಮೆ.  ಟಾಟಾ  ಹಿಟಾಚಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 2.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
239 ಸಿಐ 159 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 03.04.2021 ಮೆ.  ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕನ್ನಡ 1.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
240 ಸಿಐ 163 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 12.04.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ 1.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
241 ಸಿಐ 185 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 02.06.2021 ಮೆ.  VINP ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ & ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
242 ಸಿಐ 182 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ. JSW ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 2.07 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
243 ಸಿಐ 178 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 04.06.2021 ಮೆ. ಯಾಜಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
244 ಸಿಐ 192 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ.   ಅಳಗವಾಡಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.52 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
245 ಸಿಐ 149 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ.   ಜಿಂದಾಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.45 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
246 ಸಿಐ 219 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ.   ಬ್ರೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೈ.  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
247 ಸಿಐ 180 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ.    ದರ್ಶಿತಾ ಇನ್ಫೋಸಾಫ್ಟ್  ಪ್ರೈ.  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ  ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
248 ಸಿಐ 137 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 14.06.2021 ಮೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಬಿವೇರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,      ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.09 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
249 ಸಿಐ 181 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 14.06.2021 ಮೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್  ಪ್ರೈ.  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ  ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.93 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
250 ಸಿಐ 132 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 14.06.2021 ಮೆ. ಶಿಲ್ಪ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.40 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
251 ಸಿಐ 179 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.06.2021 ಮೆ.  ವಿಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರೈ.  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ  ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
252 ಸಿಐ 299ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 02.07.2021 ಮೆ.  ಗೋಪಾಲನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
253 ಸಿಐ 14 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 15.07.2021 ಮೆ.   ಅವಿಗ್ನಾ ವೆಂಚರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.47 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
254 ಸಿಐ 164 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.06.2022 ಮೆ. ಎ.ಸಿ.ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 990.65 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
255 ಸಿಐ 154 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 03.06.2022 ಮೆ.     ಎಕ್ಸೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 10.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
256 ಸಿಐ 161 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 13.06.2022 ಮೆ.      GM ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 145.82  KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
257 ಸಿಐ 105 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 13.06.2022 ಮೆ. ಗುಡ್ರಿಚ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈ., ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 145.82  KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
258 ಸಿಐ  324 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 21.06.2022 ಮೆ. ಜೆ.ಕೆ.ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ,. ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 3.07 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
259 ಸಿಐ  160 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 10.06.2022 ಮೆ. JSW ರೆನಿವಿಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ (ವಿಜಯನಗರ) ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 316.46 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
260 ಸಿಐ  328 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 13.06.2022 ಮೆ. JSW ರೆನಿವಿಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ (ವಿಜಯನಗರ) ಲಿ., ಬಳ್ಳಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 220.31MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
261 ಸಿಐ  74 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 10.06.2022 ಮೆ. ಎನ್ ಶ್ಯೂರ್ ರೆಲಿವೆಬಲ್ ಪವರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 308.50MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
262 ಸಿಐ  159 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.06.2022 ಮೆ. ವೆಬ್ ವೆರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 324.08  MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
263 ಸಿಐ 232 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.07.2021 ಮೆ. ಎ ಓನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 1.02  MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
264 ಸಿಐ 225 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.07.2021 ಮೆ. ಎ ಓನ್   ಸ್ಟೀಲ್ & ಅಲೋಯ್ಸ್   ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 2.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
265 ಸಿಐ  231 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021  30.07.2021 ಮೆ. ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್.ಇ.ಜೆಡ್. ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 2.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
266 ಸಿಐ 230 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.07.2021 ಮೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 1.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
267 ಸಿಐ  226 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021  30.07.2021 ಮೆ.  ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 2.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
268 ಸಿಐ 299 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.07.2021 ಮೆ. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 2.35 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
269 ಸಿಐ  277 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021  30.07.2021 ಮೆ.  ದರ್ಶಿತ ಗ್ರಿಹ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
270 ಸಿಐ 228 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021  30.07.2021 ಮೆ.   ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 2.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
271 ಸಿಐ 146 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021  30.07.2021 ಮೆ.    ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 2.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
272 ಸಿಐ  364 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 22.12.2021 ಮೆ.  ಬೆರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 9.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
273 ಸಿಐ 376 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021  22.12.2021 ಮೆ. ಬಿವಿಎಂ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 8.77 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
274 ಸಿಐ 137 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020   22.12.2021 ಮೆ. ಕಾಲೌರ್ಟ್ನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 4.46 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
275 ಸಿಐ 377 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021   22.12.2021 ಮೆ.  ದಕ್ಷಿಣ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 8.77 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
276 ಸಿಐ 379 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021   22.12.2021 ಮೆ.   ಮೆಲ್ ಬ್ರೋಂ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 6.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
277 ಸಿಐ 375 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021   22.12.2021 ಮೆ.  ನಿಹಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 8.47 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
278 ಸಿಐ 378 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021   22.12.2021 ಮೆ.   ಪಾರ್ಲೋ ಆಗ್ರೋ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,   ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ    ಕನ್ನಡ 6.29 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
279 ಸಿಐ 27 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022   08.02.2022 ಮೆ.  ಅಂಗಡಿ ಶುಗರ್ಸ್ & ಪವರ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.73 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
280 ಸಿಐ 26 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022   08.02.2022  ಮೆ.  ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್.  ರೂಫಿಂಗ್ಸ್ , ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 11.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
281 ಸಿಐ 19 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022    08.02.2022 ಮೆ.  ನಿಯೋಟ್ರೇಕ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.87 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
282 ಸಿಐ 22 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 08.02.2022 ಮೆ.ಪವನ್ ಶಕ್ತಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
283 ಸಿಐ 25 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022    08.02.2022 ಮೆ.  SATA ಫುಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
284 ಸಿಐ 20 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022  08.02.2022 ಮೆ.  ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ ಕೇರ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
285 ಸಿಐ 24 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022  08.02.2022 ಮೆ.  ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.19 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
286 ಸಿಐ 21 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 08.02.2022 ಮೆ. ಸುಪ್ರೀಮ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.31 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
287 ಸಿಐ 23 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 08.02.2022 ಮೆ. ತಂತಿಯಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., .,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.87 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
288 ಸಿಐ 18 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 08.02.2022 ಮೆ.  ಟೆಕ್ಕ್ಗ್ರ್ನ್  ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.80 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
289 ಸಿಐ 51 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 07.03.2022 ಮೆ.  ಅನಂತಂ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.37 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
290 ಸಿಐ 153 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 07.03.2022 ಮೆ.  ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸ್ಪೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
291 ಸಿಐ 50 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.03.2022 ಮೆ. ಗುರುದತ್ತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 12.84 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
292 ಸಿಐ 52 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.03.2022 ಮೆ. ನೇತ್ರಾ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಟೆಕ್ಕಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ.,  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.84 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
293 ಸಿಐ 108 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.03.2022 ಮೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.,  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
294 ಸಿಐ 105 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.03.2022 ಮೆ. ಎಂ.ಆರ್.ಎನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ & ಬಯೋರಿಫೈನರಿಸ್ ಪ್ರೈ.,  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 13.55 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
295 ಸಿಐ 106 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.03.2022 ಮೆ.  ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಪುಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ.,  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
296 ಸಿಐ 103 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.03.2022 ಮೆ. ನಿತೀನ್ ಸಾಯಿ ಆಗ್ರೋಟೆಕ್  ಪ್ರೈ.,  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 744.34 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
297 ಸಿಐ 102 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.03.2022 ಮೆ. ರಾಕ್ ವೆಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.80 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
298 ಸಿಐ 104 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.03.2022 ಮೆ.  ಎಸ್.ವಿ.  ಡಿಸ್ಟಿಲರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 899.70 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
299 ಸಿಐ 107 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.03.2022 ಮೆ.  ಸತೀಶ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.69 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
300 ಸಿಐ 163 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.03.2022 ಮೆ.  ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.88 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
301 ಸಿಐ 318 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 06.06.2022 ಮೆ. ಬಿಕೆಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 152.68 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
302 ಸಿಐ 149 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 06.06.2022 ಮೆ. DPAC ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 252.77 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
303 ಸಿಐ 147 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 06.06.2022 ಮೆ. GE BE ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 253.09 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
304 ಸಿಐ 146 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 06.06.2022 ಮೆ. ಗೋದರಿಚ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 279.25 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
305 ಸಿಐ 163 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 06.06.2022 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 276.11 KB ಡೌನ್ಲೊಡ್
306 ಸಿಐ 148 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 06.06.2022 ಮೆ.  ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 268.46 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
307 ಸಿಐ 150 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 06.06.2022 ಮೆ. ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 257.10 KB ಡೌನ್ಲೊಡ್
308 ಸಿಐ 151 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 06.06.2022 ಮೆ. ಟಿಯುಡಿ ಎಸ್ ಯು ಡಿ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 139.50 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
309 ಸಿಐ 152 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 21.06.2022 ಮೆ. ಹಾಸನ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡುಸರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟ್ಸಿ  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 435.98 KB ಡೌನ್ಲೊಡ್
310 ಸಿಐ 155 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 21.06.2022 ಮೆ. ಕೆ.ಸಿಎಂ  ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.62 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
311 ಸಿಐ 153 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 21.06.2022 ಮೆ. ಬಿಲಗಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.08 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
312 ಸಿಐ 105 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 21.06.2022 ಮೆ. ಎಂ.ಆರ್.ಎನ್. ಕೇನ್ ಪವರ್ & ಬಯೋರಿಫೈನರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ  ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
313 ಸಿಐ 303 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 21.06.2022 ಮೆ. ವೇಗ ಆಟೋ  ಅಸ್ಸೋರಿಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
314 ಸಿಐ 187 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 30.06.2022 ಮೆ.  ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 155. 23 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
315 ಸಿಐ 183 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 01.07.2022 ಮೆ. ಎಎನ್ ಎಸ್ ಪೇಪೆದ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 239.85 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
316 ಸಿಐ 184 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 01.07.2022 ಮೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 256.77 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
317 ಸಿಐ 182 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 01.07.2022 ಮೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ ಫೋಂ ಮಿಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 237.15 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
318 ಸಿಐ 179 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 01.07.2022 ಮೆ. ಪರಂಪರ ಕಾಫಿ  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 234.97 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
319 ಸಿಐ 150 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 01.07.2022 ಮೆ. ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ  ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 124.82 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
320 ಸಿಐ 181 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 01.07.2022 ಮೆ.  ಪುರ್ಪ್ಲೇಸ್ಟೇರ್ ಹೈಜೀನ್  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 248.32 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
321 ಸಿಐ 22 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 02.07.2022 ಮೆ. ಪವನ್ ಶಕ್ತಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 149.72 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
322 ಸಿಐ 188 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 02.07.2022 ಮೆ. ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ ಫೋಕಾಂ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 251.22 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
323 ಸಿಐ 148 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 02.07.2022 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 208.92 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
324 ಸಿಐ 23 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 02.07.2022 ಮೆ. ತಂತಿಯಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 153.98 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
325 ಸಿಐ 186 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 02.07.2022 ಮೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ., ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 154.47 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
326 ಸಿಐ 231 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 30.09.2021 ಮೆ.   Aequs SEZ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
327 ಸಿಐ 191 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 30.09.2021 ಮೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.53 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
328 ಸಿಐ 265  ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 01.10.2021 ಮೆ. ಶ್ರೀ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.06 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
329 ಸಿಐ 254 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 25.10.2021 ಮೆ.  ಮಿಂದ ಕ್ಯೋರಕು ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.19 MB ಡೌನ್ಲೊಡ್
330 ಸಿಐ 09 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 05.01.2022 ಮೆ. ಜಿ ಎಂ ಶುಗರ್ಸ್ & ಎನರ್ಜಿ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
331 ಸಿಐ 33 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 16.02.2022 ಮೆ.  ಎಂಬೆಸಿ ಡೆವಲೋಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.82 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
332 ಸಿಐ 15  ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 16.02.2022 ಮೆ.  ಟೆಟ್ರಾರ್ಚ್ ಡೆವೆಲೊಫೇರ್ಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
333 ಸಿಐ 65 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 09.03.2022 ಮೆ. ಚಿಲ್ಲಾ ಆಗ್ರೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.63 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
334 ಸಿಐ 14 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 21.03.2022 ಮೆ. ಸಿ.ವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.75 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
335 ಸಿಐ 342 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 31.10.2022 ಮೆ.  ಅಥೇರ್  ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.51 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
336 ಸಿಐ 234 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 16.08.2022 ಮೆ. ಜಿಂದಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಹಿಸ್ಸಾರ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 258.15 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
337 ಸಿಐ 244 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ.   ಏಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 156.65 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
338 ಸಿಐ 169 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 18.08.2022 ಮೆ.    ಕಾರ್ನೆರ್ಸ್ಟೋನ್ ಶೆಲ್ ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 163.29 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
339 ಸಿಐ 243 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 18.08.2022 ಮೆ. ದೇಸನೂ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 176.40 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
340 ಸಿಐ 232 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 18.08.2022 ಮೆ.  ಎ ವನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಪಿಎಸ್ & ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 173.50 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
341 ಸಿಐ 235 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ. ನಹಾರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 256.30 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
342 ಸಿಐ 236 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ ಮಾಗೂರು.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 273.56 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
343 ಸಿಐ 164 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 18.08.2022 ಮೆ. ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 199.95 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
344 ಸಿಐ 316 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಗ್ರೋ  ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 174.84 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
345 ಸಿಐ 238 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ. ಸೂರಜ್ ಆಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಟಲರ್ಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 277.82 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
346 ಸಿಐ 241 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ. ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪೆರಷನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 261.72 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
347 ಸಿಐ 239 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ. ಟಯೋಟ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 239.27 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
348 ಸಿಐ 242 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ.  ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ವೆಂಚುರಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 267.31 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
349 ಸಿಐ 237 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 18.08.2022 ಮೆ.  ಸಿತಾರಾಮ್ ಇಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 312.87 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
350 ಸಿಐ 240 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 19.08.2022 ಮೆ. ಪ್ರಣಿತಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 232.92 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
351 ಸಿಐ 324 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 19.08.2022 ಮೆ.  ಡೆಕ್ಸ್ಸ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.09 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
352 ಸಿಐ 328 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.09.2022 ಮೆ.  ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.92 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
353 ಸಿಐ 325 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.09.2022 ಮೆ.  ಗ್ರೀನೆರ್ಜಿ ಬಯೋ ರಿಫೈನರೀಸ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.86 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
354 ಸಿಐ 323 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.09.2022 ಮೆ.  ಕೊಪ್ಪಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಒಇ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
355 ಸಿಐ 327 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.09.2022 ಮೆ.   ಲಕ್ರ್ಸ್ ಬಯೋ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
356 ಸಿಐ 327 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.09.2022 ಮೆ.   ಕೆಆರ್ ಬಿಎಲ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.31 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
357 ಸಿಐ 329 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.09.2022 ಮೆ.   ಉಕೆಮ್ ಆಗ್ರೋ ಇನ್ಫ್ರಾ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
358 ಸಿಐ 326 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.09.2022 ಮೆ. ಸುಂದರಿ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 11.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
359 ಸಿಐ 104 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.10.2022 ಮೆ.   ಎಸ್.ವಿ.  ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲರಿಸ್ ಪ್ರೈ., ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.30 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
360 ಸಿಐ 314 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 10.11.2021 ಮೆ.  ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್  ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.40 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
361 ಸಿಐ 324 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.   ಭೂಮಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ವೆಂಟುರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.  ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.15 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
362 ಸಿಐ 330 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.    ಬಿಕೆಜಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
363 ಸಿಐ 318 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.    ಬಿಕೆಜಿ  ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
364 ಸಿಐ 323 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ಚನ್ನಕೇಶವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್   ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
365 ಸಿಐ 313 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.13 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
366 ಸಿಐ 71 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.11.2021 ಮೆ. ಗುಜರಾತ್ ಅಂಬುಜಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
367 ಸಿಐ 69 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 11.11.2021 ಮೆ. ಪಿಜಿಎಂ ಫೇರೋ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.21 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
368 ಸಿಐ 324 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
369 ಸಿಐ 332 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮ ಜೆನ್ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.  ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.55 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
370 ಸಿಐ 311 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
371 ಸಿಐ 325 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ನಂದಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.10 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
372 ಸಿಐ 320 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ. ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
373 ಸಿಐ 304 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
374 ಸಿಐ 181 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.12 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
375 ಸಿಐ 319 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.   ಉಲ್ಟ್ರಾಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಶನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 255.88 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
376 ಸಿಐ 322 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.    ಶಿಲ್ಪಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.29 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
377 ಸಿಐ 312 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ. ಸೂರಜ್  ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
378 ಸಿಐ 316 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
379 ಸಿಐ 315 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.  ಶೇಜವಾಡ್ಕರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
380 ಸಿಐ 317 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.11.2021 ಮೆ.   ವಿಪ್ರೊ ಜಿಇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.37 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
381 ಸಿಐ 09 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 11.11.2021 ಮೆ. ಜಿ ಎಂ ಶುಗರ್ & ಎನರ್ಜಿ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
382 ಸಿಐ 331 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 15.11.2021 ಮೆ.    ಆಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಬೈಯೋಫ್ಯೂಯೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
383 ಸಿಐ 334 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 15.11.2021 ಮೆ. ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಫೇರೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
384 ಸಿಐ 333 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 24.11.2021 ಮೆ. ಫೇವರಿಚ್ ಆಗ್ರೋ  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 11.67 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
385 ಸಿಐ 358 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 09.11.2022 ಮೆ. ಹಂಪಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.07 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
386 ಸಿಐ 366 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.11.2022 ಮೆ. ಎಸ್.ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಟೆಕ್  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
387 ಸಿಐ 362 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.11.2022 ಮೆ. ಆವಂತಿನಿಯಾ ಆಗ್ರೋವೆಟ್  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.07 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
388 ಸಿಐ 364 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.11.2022 ಮೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರಾಲಿಕಲ್ಸ್  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.37 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
389 ಸಿಐ 363 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.11.2022 ಮೆ.  ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ & ರೂರಲ್ & ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡುಸರ್ಸ ಸೊಸೈಟಿಸ್ ಯೂನಿಯನ್   ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
390 ಸಿಐ 365 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.11.2022 ಮೆ.   ಶ್ರೀ ವೇದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಪೆಟ್ರೋ ಚಿಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
391 ಸಿಐ 360 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.11.2022 ಮೆ.    ನೋವಾಯ್ರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
392 ಸಿಐ 361 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 10.11.2022 ಮೆ.     ಪ್ರಭಾರಿತಿ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
393 ಸಿಐ 370 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 14.11.2022 ಮೆ. ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
394 ಸಿಐ 21 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 14.11.2022 ಮೆ.  ಸುಪ್ರೀಮ್ ಶುಗರ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
395 ಸಿಐ 329 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 14.11.2022 ಮೆ. ಉಕೆಮ್ ಅಗ್ರೇ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 3.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
396 ಸಿಐ 367 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 14.11.2022 ಮೆ.   ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ & ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.62 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
397 ಸಿಐ 220 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 14.11.2022 ಮೆ.    ಅನ್ಥೆಮ್ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.60 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
398 ಸಿಐ 262 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 06.09.2022 ಮೆ. ಟ್ರೂಆಲ್ಟ್ ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 12.60 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
399 ಸಿಐ 272 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 12.09.2022 ಮೆ. ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
400 ಸಿಐ 273 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 14.09.2022 ಮೆ. ವಿಆರ್ ಕೆಪಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.87 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
401 ಸಿಐ 271 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 14.09.2022 ಮೆ. ಬಿಲ್ಲಾಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
402 ಸಿಐ 275 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.  ಆರೆಸಸ್ ಐರನ್ & ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
403 ಸಿಐ 269 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೆಸೂಲ್ತ್ಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
404 ಸಿಐ 148 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.  ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್   ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
405 ಸಿಐ 296 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ. ಬಯೋಕಾನ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
406 ಸಿಐ 303 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ. ಬಿಪಿಕೆ ಡೆವಲ್ ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 4.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
407 ಸಿಐ 390 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಕಾರ್ಲ್ ಝೇನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬೆಂಗಳೂರು)   ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
408 ಸಿಐ 294 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.     ಚಿದಾನಂದ್ ಬಸಪ್ರಭು ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
409 ಸಿಐ 33 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ. ಎಂಬೆಸಿ ಪ್ರಾಪಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.18 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
410 ಸಿಐ 193  ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.  ಇಂಮವೇ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
411  ಸಿಐ 154 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022  ಮೆ.  ಎಕ್ಸಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  ಕನ್ನಡ 4.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
412 ಸಿಐ 191 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.  ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 4.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
413 ಸಿಐ 277 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಹೆರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.18 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
414 ಸಿಐ 157 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಜೆ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.16 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
415 ಸಿಐ 278 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಲಿ., ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.44 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
416 ಸಿಐ 303 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಉತ್ತಮ್ ಗಾಲ್ವಾ ಫೇರೋಸ್ ಲಿ., ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
417 ಸಿಐ 280 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಎನ್ ಇ ಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
418 ಸಿಐ 276 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಪ್ರಕಾಶ್  ಸ್ಪಾಂಜ್ ಐರನ್ & ಪವರ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
419 ಸಿಐ 295 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
420 ಸಿಐ 293 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.96 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
421 ಸಿಐ 292 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
422 ಸಿಐ 161 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.   ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
423 ಸಿಐ 270 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ. ವಿಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಇಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
424 ಸಿಐ 274 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 20.09.2022 ಮೆ.    ಟಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.31MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
425 ಸಿಐ 279  ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 23.09.2022 ಮೆ. ಸಂಡೂರು ಮ್ಯಾಗನೀಸ್ & ಐರನ್ ಓರ್ಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 247.00 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
426 ಸಿಐ 343 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಎಸಿಎಂಇ ಕ್ಲಿನ್ ಟೆಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 358.54 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
427 ಸಿಐ 347 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಏಟ್ರಿಯಾ ಪವರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 332.57 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
428 ಸಿಐ 344 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಅವಡಾ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 353.39 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
429 ಸಿಐ 350 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆಟಫಮೋಬೈಲ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಟ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 316.36 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
430 ಸಿಐ 381 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಎಂಬೆಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 321.69 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
431 ಸಿಐ 09 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 28.11.2022 ಮೆ. ಜಿ.ಎಂ. ಶುಗರ್ಸ್ & ಎನರ್ಜಿ  ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 202.20 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
432 ಸಿಐ 345 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆನ್  ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 344.30 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
433 ಸಿಐ 349 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಜೆಎಸ್ ನಿಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 357.38 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
434 ಸಿಐ 348 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫೇರೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ್ ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 354.55 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
435 ಸಿಐ 346 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 28.11.2022 ಮೆ. ರಿನ್ಯೂ ಇ ಫುಯಲ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 329.05 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
436 ಸಿಐ 304 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.11.2022 ಮೆ.  ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 424.38 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
437 ಸಿಐ 274 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 28.11.2022 ಮೆ.  ಟಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್  ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 198.64 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
438 ಸಿಐ 305 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 23.12.2022 ಮೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.52 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
439 ಸಿಐ 436 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 23.12.2022 ಮೆ. ಬಸ್ಸಾಲ್ ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
440 ಸಿಐ 433 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 23.12.2022 ಮೆ. ಬದರ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.82 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
441 ಸಿಐ 228 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.12.2022 ಮೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.19 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
442 ಸಿಐ 328 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 23.12.2022 ಮೆ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
443 ಸಿಐ 325  ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 23.12.2022 ಮೆ.  ಗ್ರೀನೆರ್ಜಿ ಬಯೋ ರಿಫೈನೆರೆಸ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 4.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
444 ಸಿಐ 155  ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.12.2022 ಮೆ.  ಕೆಸಿಎಂ  ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
445 ಸಿಐ 163 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.12.2022 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
446 ಸಿಐ 304 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 23.12.2022 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಶುಗರ್ಸ್ & ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.76MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
447 ಸಿಐ 435 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.12.2022 ಮೆ.  ಸಾಲಿಸೈಲಂಟ್ಸ್ & ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.77 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
448  ಸಿಐ 437 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022   28.12.2022  ಮೆ. ಹರ್ಷ ಶುಗರ್ಸ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ  6.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
449  ಸಿಐ 50 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022   04.01.2023  ಮೆ. ಗುರುದತ್ತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ  6.40 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
450 ಸಿಐ 52 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 22.02.2023 ಮೆ. ಸಿಲೋನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
451 ಸಿಐ 52 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 22.02.2023 ಮೆ. ಕ್ಸಿರೋಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.11MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
452 ಸಿಐ 50 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 22.02.2023 ಮೆ. ಸೋನಾ ಇನ್ಫ್ರಾಬಿಲ್ಡ್   ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.30 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
453 ಸಿಐ 51 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 22.02.2023 ಮೆ. ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.82 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
454 ಸಿಐ 54 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 22.02.2023 ಮೆ. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಟೆಕ್ನೋಪ್ಯಾಕ್ ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
455 ಸಿಐ 55 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 22.02.2023 ಮೆ.  ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೀಲ್ಸ್  ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.62 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
456 ಸಿಐ 56 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 22.02.2023 ಮೆ.  NIDEC ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.51 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
457 ಸಿಐ 59 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.02.2023 ಮೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.38 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
458 ಸಿಐ 58 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.02.2023 ಮೆ. ದಿ ಹಿಮಾಲಯ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
459 ಸಿಐ 60 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.02.2023 ಮೆ. ಎಂ 11 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.03 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
460 ಸಿಐ 57 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 24.02.2023 ಮೆ.  ರಂಜಿತ್ಪುರ  ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.49 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
461 ಸಿಐ 70 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 18.03.2023 ಮೆ. ವೀನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
462 ಸಿಐ 71 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 18.03.2023 ಮೆ.  ಅನ್ವಿಶ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.55 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
463 ಸಿಐ 77 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ.   VINP ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ & ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.25MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
464 ಸಿಐ 73 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ.   ಎಎಸ್ ಕೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.81 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
465 ಸಿಐ 80 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ. ಸಿಲೋನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
466 ಸಿಐ 72 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ.   ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್ & ಪ್ರೋಸ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.99 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
467 ಸಿಐ 79 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ.   ಎಂಆರ್ ಎನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೇನ್ ಪವರ್ & ಬಯೋರಿಫೈನರ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 11.73 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
468 ಸಿಐ 76 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ.   ಮುತ್ತಯ್ಯ ಬೆವರೇಜ್ಸ್ &  ಕಾನ್ಫೆಕ್ಷನೇರಿ   ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
469 ಸಿಐ 75 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ.    ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಶುಗರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.69 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
470 ಸಿಐ 78 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 20.03.2023 ಮೆ.    ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ & ಇನ್ ಫ್ರಾ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
471 ಸಿಐ 318 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.03.2023 ಮೆ.    ಬಿ.ಕೆ.ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಲಿಟಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 213.63 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
472 ಸಿಐ 86 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.03.2023 ಮೆ.  ಎಂಫಿನೈಟ್   ಹಾಸ್ಪಿಲಿಟಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 256.87 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
473 ಸಿಐ 85 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.03.2023 ಮೆ. ಎಬಿಸು ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 186.59 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
474 ಸಿಐ 29 ಎಸ್ ಪಿಐ 2019 23.03.2023 ಮೆ.  ಹಿಟಾಚಿ ಅಸ್ಟಿಮಾ ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 905.43 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
475 ಸಿಐ 74 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.03.2023 ಮೆ. ಜೋಂಧಾನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 232.66 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
476 ಸಿಐ 82 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.03.2023 ಮೆ.  ಲೇಕ್‌ವ್ಯೂ ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 316.14 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
477 ಸಿಐ 187 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 23.03.2023 ಮೆ.   ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 962.35 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
478 ಸಿಐ 192  ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.03.2023 ಮೆ.    ಅಳಗವಾಡಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 277.93 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
479 ಸಿಐ 83 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.03.2023 ಮೆ.    ಎಪಿಎಲ್ ಅಪೋಲೋ ಟೂಬ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 715.76 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
480 ಸಿಐ 12  ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 23.03.2023 ಮೆ.  ಎನ್ ವಿ ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 133.32 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
481 ಸಿಐ 81 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 23.03.2023 ಮೆ.  ಪಂಚಮುಖಿ ಫಾರ್ಮಾ ಚೆಮ್ ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 683.01 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
482 ಸಿಐ 228 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 23.03.2023 ಮೆ. SSSN ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 246.89 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
483 ಸಿಐ 96 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಅಡ್ವಾಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 12.30 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
484 ಸಿಐ  87 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.ಆಂಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 13.87 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
485 ಸಿಐ  90 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಅಯನ ರೆನ್ವಾಬ್ಳೆ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್   ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 18.53 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
486 ಸಿಐ 132 ಎಸ್ ಪಿಐ  2012 29.03.2023 ಮೆ. ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 16.33 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
487 ಸಿಐ 01 ಎಸ್ ಪಿಐ  2008 29.03.2023 ಮೆ. ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ (ಭಾರತ್) ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
488 ಸಿಐ  95 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಇಪ್ಸಿಲಾನ್ ಸಿ2ಜಿಆರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 14.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
489 ಸಿಐ 101 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.  ಫಾಂಕಂನ್ ಹೋಂ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಗಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 12.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
490 ಸಿಐ 45 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಗುಲ್ವರ್ಗಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.51MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
491 ಸಿಐ 42 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.  ಹುಂಎತ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 7.22MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
492 ಸಿಐ 328 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 29.03.2023 ಮೆ.  ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೆನಿವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ (ವಿಜಯನಗರ) ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.20MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
493 ಸಿಐ 143 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 29.03.2023 ಮೆ.  ನಡಹಳ್ಳಿ ಎಥೆನಾಲ್ & ಅಲ್ಲೈಡ್  ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.50MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
494 ಸಿಐ 280 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 29.03.2023 ಮೆ.  ಎನ್ ಇ ಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 13.28MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
495 ಸಿಐ 100 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 29.03.2023 ಮೆ. ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 10.98MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
496 ಸಿಐ 74 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 29.03.2023 ಮೆ.  ಎನ್ಸೂರ್ ರೆಲಿಅಬ್ಲೆ ಪವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.13MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
497 ಸಿಐ 232 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 29.03.2023 ಮೆ.   ನುವೊಕಾ ವಿಸ್ತಾಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್  ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 9.18MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
498 ಸಿಐ 60 ಎಸ್ ಪಿಐ 2009 29.03.2023 ಮೆ. ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್   ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 8.43 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
499 ಸಿಐ 305 ಎಸ್ ಪಿಐ 2009 29.03.2023 ಮೆ.  ಪಾಶ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,ಇವರ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 31.18 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
500 ಸಿಐ 91 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.  ರಾಮ್ಕೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 5.67 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
501 ಸಿಐ 93 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.  ರತ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ (ಯಾದವಾಡ) ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 12.88 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
502 ಸಿಐ 97 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಷ್ನೇಯ್ಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 12.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
503 ಸಿಐ 92 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 14.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
504 ಸಿಐ 104 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 15.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
505 ಸಿಐ 94 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ. ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 15.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
506 ಸಿಐ 99 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.  ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 2.29 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
507 ಸಿಐ 103 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.  ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 6.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
508 ಸಿಐ 98 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 29.03.2023 ಮೆ.  ವಿಶ್ವ ರಾಜ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 13.45 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
509 ಸಿಐ 111 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 11.05.2023 ಮೆ.   ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ರೊಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್   ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 255.98KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
510 ಸಿಐ 160 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.05.2023 ಮೆ.    ಧ್ರುವದೇಶ್ ಮೆಟಾಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 260.38 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
511 ಸಿಐ 115 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 11.05.2023 ಮೆ.    ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 301.17 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
512 ಸಿಐ 108 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 11.05.2023 ಮೆ. HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 224.22 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
513 ಸಿಐ 112 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 11.05.2023 ಮೆ.  ನಾಡಗೌಡ ರೋಡ್ಲಿನೆಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 288.02 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
514 ಸಿಐ 164 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.05.2023 ಮೆ.  ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 265.30 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
515 ಸಿಐ 316 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 11.05.2023 ಮೆ. SCSL ಆಗ್ರೋಂ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 170.86 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
516 ಸಿಐ 109 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 11.05.2023 ಮೆ.   ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 277.99 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
517 ಸಿಐ 114 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 11.05.2023 ಮೆ.  ಸ್ಟೆಲಿಸ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 210.09 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
518 ಸಿಐ 110 ಎಸ್ ಪಿಐ  2023 11.05.2023 ಮೆ.    ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 231.97 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
519 ಸಿಐ 329 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 11.05.2023 ಮೆ.   ಉಕೆಮ್ ಅಗ್ರೇ ಇನ್ಫ್ರಾ ಲಿ., ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 147.32 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
520 ಸಿಐ 239 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 26.09.2023 ಮೆ. ಎಕ್ಸ್  ಕನ್ಸೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 296.61 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
521 ಸಿಐ 154 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 03.10.2023 ಮೆ.   ಅಲ್ಫಾ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.14 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
522 ಸಿಐ 364 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 03.10.2023 ಮೆ. ಬೆರಿ ಗೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 999.09 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
523 ಸಿಐ 318 ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 03.10.2023 ಮೆ. ಬಿಜೆಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
524 ಸಿಐ 137  ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 03.10.2023 ಮೆ.  ಕಾಲೌರ್ಟ್ನ್  ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
525 ಸಿಐ 59  ಎಸ್ ಪಿಐ 2021 03.10.2023 ಮೆ.   ಡಾರ್ಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಂಪನಿ  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.52 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
526 ಸಿಐ  236 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ದೇವಶ್ರೀ ಇಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 505.85 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
527 ಸಿಐ  328 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 03.10.2023 ಮೆ.    ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.12 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
528 ಸಿಐ  310 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 03.10.2023 ಮೆ.    ಫೇವರಿಚ್ ಇಫ್ರ್ಪಾ ಪ್ರೈ.  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
529 ಸಿಐ 325 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 03.10.2023 ಮೆ.     ಗ್ರೀನೆರ್ಜಿ ಬಯೋ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಪ್ರೈ.  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 910.20 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
530 ಸಿಐ 341 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಗುರುದೇವ್ ಬಯೋ ರಿಫೈನರೀಸ್ & ಅಲೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,    ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 282.91 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
531 ಸಿಐ 437 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022  03.10.2023 ಮೆ.  ಹರ್ಷ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ.,    ಇವರ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
532 ಸಿಐ 231 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್  ಲಿ.,    ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 311.14 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
533 ಸಿಐ 228 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,    ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 328.51 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
534 ಸಿಐ 224 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.    ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್  (ಇಂಡಿಯಾ) ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,    ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 233.13 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
535 ಸಿಐ 225 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.    ಲ್ಯಾಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,    ಇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 252.23 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
536 ಸಿಐ 233  ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಮಾಶ್ರೀ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 288.11 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
537 ಸಿಐ 232  ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಮಾರುತಿ ಸುಜ್ಹಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 277.80 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
538 ಸಿಐ 229  ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 269.23 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
539 ಸಿಐ 243  ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.    ಮಾತೃ ಅರ್ಥ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ ಟೆಕ್  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
540 ಸಿಐ 106  ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 03.10.2023 ಮೆ.   ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಯೋಜೆನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಕನ್ನಡ 1.25 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
541 ಸಿಐ 237 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.     ರಂಗಿನೇನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 282.50 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
542 ಸಿಐ 240 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.     ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 282.72 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
543 ಸಿಐ 223 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.   ರಿಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್  ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 238.80 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
544 ಸಿಐ 230 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.   ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ   ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 278.22 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
545 ಸಿಐ 226 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.    ಶಶಿ ಅಲ್ಲೊಯ್ಸ್   ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 297.49 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
546 ಸಿಐ 304 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 26.09.2023 ಮೆ.    ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಶುಗರ್ & ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್ಟ್  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 214.64 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
547 ಸಿಐ 56 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 03.10.2023 ಮೆ.    NIDEC  ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1004.93 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
548 ಸಿಐ 188 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022 03.10.2023 ಮೆ.    ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಪೋಕಾಂ ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.09 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
549 ಸಿಐ 107 ಎಸ್ ಪಿಐ 2022  03.10.2023 ಮೆ.    ಸತೀಶ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.14 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
550 ಸಿಐ 311 ಎಸ್ ಪಿಐ 2020 03.10.2023 ಮೆ.    ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
551 ಸಿಐ 238  ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.   ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 274.07 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
552 ಸಿಐ 227 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ. ಸುಪ್ರಾ ಸ್ಟೀಲ್ & ಪವರ್  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 286.08 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
553 ಸಿಐ 235 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ವುರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್  ಸಿಬಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 273.76 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
554 ಸಿಐ 234 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಟಿಡಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 303.81 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
555 ಸಿಐ 244 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 04.10.2023 ಮೆ.  ತಾಜ್ ಜಿವಿಕೆ ಹೋಟಲ್ಸ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 288.47 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
556 ಸಿಐ 51 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.  ಬಾಲಾಜಿ  ವಾಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 134.39 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
557 ಸಿಐ 205 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 26.09.2023 ಮೆ.   ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್  ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 218.70 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
558 ಸಿಐ 246 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 04.10.2023 ಮೆ.    ಕಾಯ್ನ್ಸ್ ಸೆಮಿಕಂ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.93 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
559 ಸಿಐ 247 ಎಸ್ ಪಿಐ 2023 04.10.2023 ಮೆ.     ಕಾಯ್ನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,  ಇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ 1.98 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-12-2023 12:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: N R Jaganmatha


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080